Go to profile
Politiken
Politiken's logotype

Politiken

News · Copenhagen, Denmark

Print advertising

Print deadlines

Mandag 1. og 2. sektion: Fredag kl. 13 for ordrer og kl. 14 for mat.
Tirsdag 1. og 2. sektion: Fredag kl. 15 for ordrer og mandag kl. 12 for mat.
Onsdag 1. og 2. sektion: Mandag kl. 16 for ordrer og tirsdag kl. 12 for mat.
Torsdag 1. og 2. sektion: Tirsdag kl. 16 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Torsdag FILM: Tirsdag kl. 13 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Fredag 1. og 2. sektion: Onsdag kl. 16 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Fredag IBYEN: Onsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Lørdag 1. sektion: Torsdag kl. 16 for ordrer og fredag kl. 12 for mat.
Lørdag KULTUR: Torsdg kl. 13 for ordrer og fredag kl. 12 for mat.
Lørdag BOLIG: Tirsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Lørdagsliv: Onsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Lørdag BØGER: Tirsdag kl. 13 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Søndag 1. og 2. sekton: Fredag kl. 9.30 for ordrer og kl. 12 for mat.
Søndag KULTUR: Torsdag kl. 13 for ordrer og fredag kl. 12 for mat.
Søndag STILLINGER: Torsdag kl. 16 for ordrer og fredag kl. 11 for mat.
Søndag PS: Tirsdag kl. 13 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Søndag REJSER: Onsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.

Materiale til opsætning skal indleveres så tidligt, at annoncen kan være færdigproduceret inden afleveringsfristen for reproklart materiale, dog senest på en arbejdsdag 24 timer før denne frist. Ønskes korrektur, skal materiale generelt afleveres 48 timer før afleveringsfristen for færdigt materiale. Alle standsninger af ordrer og ændringer af format skal ske indenfor deadline.

Indstik

Deloplag:
Muligt at vælge "Kun øst for Storebælt", "Kun vest", "HT-området" eller efter nærmere aftale. Vi kan være behjælpelig med tryk til nettopriser, hvis der skal trykkes på avispapir
Alternativ til indstik:
Annoncesamtryk/falsk indstik, hvor annoncøren sender 4/8/12/16 pdf'er som vi trykker inde i midten af en tabloidsektion. Fordele: Billigere end indstik ved mindre sidetal, kortere deadline, en mere integreret del af avisen end en glittet brochure, mulighed for ekstraoplag til nettopris
Leveringsbetingelser:
Bundter: Leveres plano på paller uden snor eller maks. 1 snor på den lange led. For tabloidformat gælder 1 snor på den lange led, maks. 2 stød pr. bundt
Stød: Gribevenlige stød (80-120 mm). Maks. 2.900 gram pr. stød Lag på paller: Krydsvendt lag for lag med pap imellem lagene
Pallen: Må ikke pakkes i folie
Øvrige betingelser:
Redaktionelt stof: Ved indstik, hvor der er risiko for umiddelbar forveksling med Politikens egne udgivelser (f.eks. tryk på avispapir, avisformat, opsætning og layout eller indhold i øvrigt), skal indstikket altid forhåndsgodkendes at Politikens redaktion, og indstikket skal markeres med “Annoncetillæg til Politiken” i min. 18-punkts størrelse i fed og versaler øverst på forsiden
Tekniske specifikationer: Mindste format: A5 Enkelt ark: Ikke større end A4, tabloid (280 x 395), større formater skal leveres falset
Falsning: Kvartfals Tryksagsvægt (afhængig af formatet): A5 maks. 80 gram A4 maks. 180 gram Tabloid maks. 320 gram

Nyhedsbreve specifikationer

Formater: 300250px Materiale: Jpg eller png image. Det er IKKE muligt at sende som HTML banner, gif eller 3. parts tag. Deadline: 3 arbejdsdage før kampagnestart Max vægt: 120 KB pr. banner Det er ikke muligt at tilføje imp. counter i nyhedsbreve.

Materialespecifikation

Materiale:
Leveres efter branchens standarder via Mediernes Net eller til materialer@pol.dk. Link til indstillinger avis
Der garanteres ikke optimal gengivelse i avisen for annoncematerialer, der ikke er fremstillet efter pressens standard.

Øvrig materialemodtagelse:
Materiale i pdf-format, kan fremsendes på e-mail. Kontakt din sædvanlige konsulent eller Annonceservice.

Til produktion:
Manuskripter i Word-dokument eller direkte i e-mailen. Billeder som jpg, tiff- eller eps-filer, 100 % /200 dpi. Logoer og illustrationer som jpg, tiff- eller eps-filer i en opløsning på 600 dpi. Desuden kan vi modtage vektoriserede (ikke rastererede) illustrator/eps-filer, cmyk-separerede.

Trykteknik:
Offsetrotation / Avisrotation. All products

Læsbarhed:
Det anbefales, at der ikke anvendes skrift i mindre end 8 punkt. i positiv og 10 punkt. i negativ. Endvidere bør der kun anvendes grotesk-skrift i negativ eller på farvet baggrund.

Raster: 40 linjer

Farver:
Farverne skal være cmyk-separerede, ikke RGB. Udarbejdes som 80 % akromatisk separation med maks. trykprocent på 220 %. Bemærk, at også spotfarver skal være cmyk-separerede efter DP/E-definitionerne. Se tekniske specifikationer på kankanikke.dk.

Spaltebredder

1 spalte 41 mm 2 spalter 86 mm 3 spalter 131 mm 4 spalter 176 mm 5 spalter 221 mm 6 spalter 266 mm 7 spalter 311 mm 8 spalter 356 mm
Tabloidformat 266 x 365 mm Broadsheet 356 x 520 mm

Forretningsbetingelser

For annoncering i Politiken gælder disse forretningsbetingelser:
Endvidere gælder betingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår" og "Standarder for Annoncering" i blade tilsluttet Danske Medier indgået mellem Danske Medier og Kreativitet og Kommunikation.
I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem nærværende vilkår og de(n) mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation indgåede aftale og standarder, er disse Generelle annonceringsvilkår gældende.
Bladet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Ej heller for materiale modtaget fra andre blade samt materiale, der ikke er i overensstemmelse med branchens standarder.

Materialespecifikation
Klik her for print
Klik her for digital

Såfremt bladet bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder bladet en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og kun for indrykning i egne publikationer. Bladet bærer ikke ansvar for bureaufejl. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for bladet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl. Såfremt en bestilt placering ikke kan efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter den bestilte eller den opnåede placering, alt efter hvad der er billigst.
Politiken forpligter sig ikke til at indrykke en given annonce/kampagne, selvom bestillingen er modtaget og/eller bekræftet. Annoncøren indestår overfor Politiken, at annoncer placeret i Politiken på både print og digitalt ikke strider imod gældende ret. Annoncøren indestår endvidere for, at links i en annonce ikkke henviser til hjemmesider, som indeholder informationer, der er retsstridig efter markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Politiken tager forbehold for at afvise polemiske annoncer.
Ethvert krav, Politiken måtte blive mødt med på baggrund af annoncering, vil blive rejst imod annoncøren, således at Politiken holdes skadesløs.
Betalingsbetingelser
Annoncer debiteres til den på indrykningsdagen gældende pris. I øvrigt henvises til “Normer for annoncering i blade tilsluttet DDF og DMU”. Politiken udsteder faktura for annoncering fra første indrykningsdag. Rettidig betaling er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling udstedes rykkergebyr på 100 kr. Er beløbet ikke betalt efter udsendelse af 2. rykker, sendes tilgodehavende til inkasso. Bladet forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling fra direkte annoncører.
Reklamationer
Reklamationer over trykfejl og lignende må være bladet i hænde senest 3 dage efter annoncens indrykning/kampagnens periode, medens reklamationer over regninger må fremsættes senest 8 dage efter regningens modtagelse.
Godtgørelser
Print - der ydes informationsgodtgørelse på 1 % samt sikkerhedsstillelse på 1 % i henhold til gældende regler.
Digitalt - der ydes informationsgodgørelse på 1%, sikkerhedsstillelse på 2% og teknisk håndtering på 4%
Redaktionelt indhold
Annoncer må ikke kunne forveksles med redaktionelt stof. Således må hverken tekst, fotos eller tegninger, der har været anvendt redaktionelt, benyttes i annoncer uden særlig aftale i hvert enkelt tilfælde. Ord som "Breaking", "Live" og lignende må ikke benyttes. Korte uddrag af anmeldelser kan anvendes.
Folketingsvalg
Politiken forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.
Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale kodex for reklame. Ansvaret herfor påhviler annoncøren, ikke bladet.I øvrigt forbeholder Politiken sig ret til at afvise annoncer, bladet ikke ønsker at optage. En annoncør vil ikke kunne
videresælge eller videreudgive annonceplads til andre annoncører. Politiken vil afvise annoncer, der ønskes indrykket i strid med dette forbud eller efter anden videreoverdragelse. JP/Politikens Hus har tilsluttet sig AdKodex, der har til formål at fremme lovlig online markedsføring. Dette indebærer at:
• Politiken har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
• Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
• Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere af
kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Datapolitik for annoncører hos JP/Politikens Hus
Click the button on products to create an inquiry