FORMÅL OG RAMME
Formålet med disse retningslinjer er er at regulere indsamlingen og brugen af data fra digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus i annoncesammenhæng. Retningslinjerne gælder for alle aktiviteter i forbindelse med placering af annoncer hos JP/Politikens Hus af annoncører, bureauer, tradingdesks eller anden tredjepart.Når du som annoncør køber en annoncer hos JP/Politikens Hus er du ansvarlig for at overholde samt sikre i god tro, at dine relevante datterselskaber, kunder og/eller tjenesteudbydere overholder følgende vilkår og betingelser.Koncernen har mulighed for at afvige fra dataretningslinjerne og kan indgå specifikke aftaler på ad hoc basis. Koncernen opdaterer og ændrer løbende sine dataretningslinjer. Datoen for seneste opdatering af dataretningslinjerne er 25. maj 2018.

Definitioner
Annonce” er et kommercielt budskab til offentliggørelse og udbredelse via digitale kanaler”Annoncevisning” er leveringen af en Annonce på et site udbudt af JP/Politikens Hus via en adserver eller anden teknologisk platform“Performance data” er data indsamlet under leveringen af en annonce, der vedrører udførelsen eller resultatet af annoncer, der vises på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus, såsom antal visninger, klik på annoncer, konverteringer, assisteret trafik eller post-konvertering analyser. Denne definition omfatter også data indsamlet på et site udbudt af JP/Politikens Hus ved scripts mv. i situationer, hvor der ikke sker Annoncevisning.“Persondata” er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person som defineret af EU-Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016“JP/Politikens Hus data” er alle dataelementer eller segmenter, der stammer fra eller leveres af JP/Politikens Hus “JP/Politikens Hus bruger” er en slutbruger af enhver digital tjeneste udbudt af JP/Politikens Hus

GENERELLE BESTEMMELSER
JP/Politikens Hus data må udelukkende bruges til annonceformål på platforme ejet af JP/Politikens Hus. Segmentering lavet på baggrund af JP/Politikens Hus data må ikke kopieres eller anvendes på sites udenfor JP/Politikens Hus.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Det er ikke tilladt at indsamle, bruge, overføre eller på anden måde behandle personoplysninger om JP/Politikens Hus brugere, medmindre gyldigt samtykke fra brugeren haves. Enhver enhed involveret i dataindsamling eller involveret som led i annonceaktiviteter på JP/Politikens Hus, skal overholde de relevante retlige forpligtelser samt give klar, meningsfuld og tilgængelig information på deres egen hjemmeside, der beskriver deres dataindsamling og brug i praksis (f.eks. igennem egen privatlivspolitik).JP/Politikens Hus brugeres persondata må hverken indsamles, videregives eller på anden måde behandles, medmindre brugeren har afgivet gyldigt samtykke til mediebureauet til målretning, personalisering og/eller profilering på tværs af hjemmesider og digitale tjenester Mediebureauet er selvstændigt dataansvarlige for indsamling og behandling af data om JP/Politikens Hus brugere. Mediebureauet forpligter sig til at behandle data, der er indsamlet om JP/Politikens Hus bruger hos JP/Politikens Hus i henhold til reglerne for behandling af persondata, herunder EU-Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016. JP/Politikens Hus har tilsluttet sig branchestanden ”IAB Transparency and Consent Framework”, så mediebureauet derigennem kan indhente samtykke til dataindsamling og -behandling, under forudsætning af, at mediebureauet oplyser JP/Politikens Hus om samtlige formål med dataindsamlingen samt om samtlige teknologier, mediebureauet anvender til dataindsamling og målretning på JP/Politikens Hus tjenester. Dette sker med det formål at give JP/Politikens Hus forudsætningen for at kunne oplyse sine brugere fuldstændigt om indsamling og efterfølgende brug af disse data.Som led i tilslutningen til IAB branchestandarden implementerer JP/Politikens Hus en teknisk løsning, hvorigennem samtykker fra JP/Politikens Hus brugere kan indsamles og videresendes til relevante aktører på annoncemarkedet. Det er mediebureauets ansvar ligeledes at tilslutte sig ”IAB Transparency and Consent Framework” samt sikre sig, at mediebureauets underleverandører er i stand til at modtage og handle på baggrund af samtykker sendt gennem ”IAB Transparency and Consent Framework”, således at kun brugere, der har afgivet samtykke, udsættes for indsamling og behandling af data om dem.Uden samtykke fra den enkelte bruger, er det ikke tilladt at genbruge eller indsamle data om JP/Politikens Hus brugere til at målrette, skabe eller forbedre profiler, segmenter eller interessebaserede kategorier forbundet med eller relateret til enhver JP/Politikens Hus bruger som sådan eller enhver JP/Politikens Hus brugers aktivitet.

TRACKING OG PERFORMANCE
Performance data må udelukkende indsamles og behandles med det formål at sammenligne, analysere og forbedre performance eller resultat af reklameaktiviteter, på baggrund af generel, aggregeret viden, som vedrører kampagnen og ikke den individuelle bruger.Performance data må anvendes til generelle kampagnerelaterede formål, men ikke til yderligere at segmentere, profilere eller målrette brugere. Du kan eksempelvis måle rækkevidde af brugere på websitet, antal annoncevisninger eller konvertering til at sammenligne performance på JP/Politikens Hus medier med andre domæner. Du kan optimere frekvens og akkumuleret tid overfor den enkelte bruger, så længe data ikke anvendes til profilering. Du må ikke supplere de eksisterende profiler/segmenter/kategorier med JP/Politikens Hus data (medmindre samtykke på den pågældende bruger haves, jf. pkt. 4), og du må ikke bruge performance data vedrørende individuelle brugere i kampagner for andre annoncører. Metoder til at optimere fordelingen af annoncer er kun tilladt, såfremt metoderne overholder disse principper.Uden samtykke er det ikke tilladt at koble unikke identifikationer (ID’er) med nogen JP/Politikens Hus bruger medmindre performance data (som ikke vedrører profilering) er afhængig af indsamling og behandling af den unikke identifikation. Unik identifikation, såsom cookies, kan anvendes til at optimere annoncefrekvens på tværs af en kampagne som en del af indsamling og behandling af performance data.Dette gælder også IP-adresser, der kun må opsamles og/eller bruges til geografisk målretning, hvis samtykke haves, men kan anvendes til kampagnerapportering, under forudsætning af, at IP-adresser anonymiseres, så snart det er teknisk muligt i løbet af dataindsamlingsprocessen.

DATAOVERFØRSEL OG TREDJEPART
Det er ikke tilladt at distribuere JP/Politikens Hus data til tredjepart, herunder adexchanges, dataindsamlings-platforme eller andre systemer til andre formål end at afvikle annoncer og muliggøre databehandling som tilladt i Aftalen.Tredjeparter, der er brugt som en del af annonceaktiviteter på digitale tjenester udbudt af JP/Politikens Hus skal være behørigt informeret om Aftalen.

OVERTRÆDELSE
Enhver overtrædelse af Aftalen indebærer en væsentlig misligholdelse af forretningsbetingelserne mellem mediebureauet og JP/Politikens Hus. Ved væsentlig misligholdelse har JP/Politikens Hus ret til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning samt gøre brug af dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. JP/Politikens Hus kan også suspendere eller opsige et samarbejde med et mediebureau ved begrundet mistanke om overtrædelse indtil sagen anses for løst ved JP/Politikens Hus.Mediebureauet skal skadesløsholde JP/Politikens Hus for ethvert krav, som en JP/Politikens Hus bruger måtte rejse over for JP/Politikens Hus som følge af en overtrædelse af Retninglsinjerne foretaget af en annoncør eller et mediebureau, deres datterselskaber, underleverandører, kunder og/eller tjenesteudbydere